Tag: Xử lý rác

Xử lý rác thải hữu cơ bằng… giun

Điều đáng nói là theo ghi nhận từ những người nông dân đang trực tiếp ứng dụng mô hình xử lý rác thải bằng giun đất thì  sử dụng phân từ rác hữu cơ do giun xử lý để bón