Tag: quần thể động vật

Bản đồ điểm nóng bảo tồn biển, hồ của thế giới

Nhóm nghiên cứu của bà Pompa đã nỗ lực xác định những vùng biển mang tính quyết định nhất tới số lượng 129 quần thể động vật biển có vú trên thế giới. Kết quả nghiên cứu được đăng tải