Tag: phát triển kinh tế

Gắn phát triển kinh tế với môi trường, chất lượng sống tại tp HCM

Hiện nay công suất xử lý nước thải đô thị tại thành phố chỉ giải quyết khoảng 7% tổng lưu lượng nước thải đô thị. Thành phố ước tính đến năm 2020 khi hoàn thành các nhà máy xử lý