Tag: phanh xe đạp

Phanh xe đạp tạo ra điện

Nhóm thiết kế áp dụng một kỹ thuật trong xe đua công thức một. Đó là hệ thống phục hồi động năng. Thông thường khi tài xế ô tô đạp phanh, năng lượng được tạo ra dưới dạng nhiệt trên