Tag: đánh bắt

Khi giới tự nhiên mất đi các loài lớn

Rõ ràng, những thay đổi đều xảy ra trên diện rộng – đôi khi tới hàng nghìn ki-lô-mét vuông và bao gồm một số lượng tương tác loài lớn – trong khi đa phần nghiên cứu lại quan sát những