Tag: cá chết

40.800 lao động ảnh hưởng sau sự cố môi trường tại Hà Tĩnh

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh sự cố môi trường do Formosa xả thải đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng đến đời sống xã hội trên địa bàn, từ kinh tế, xã hội,