Tag: bảo tồn rừng

Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn rừng

Chương trình tập huấn tại 3 thôn mục tiêu Hồng Minh, Khuôn Phà và Bản Bó đã tập trung làm rõ những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương; thực trạng và