Tag: bao ni lông

Hạn chế sử dụng bao ni lông đễ bảo vệ môi trường

Về phía cơ quan quản lý, cần có kế hoạch chiến lược cụ thể để từng bước hạn chế thói quen sử dụng bao xốp, túi ni lông của người dân. Theo ý kiến chuyên gia, chúng ta có thể